top of page

INNTAK

- Hovudinntak er kvar vår. Søknadsfrist er 1. Mars, og skjer via Kommunen sin heimeside;

Søke om barnehageplass - Ulstein kommune

- Kvar enkelt barnehage får tilsendt alle søknadar der denne barnehagen er prioritert på 1. 2. eller 3.plass. Deretter lagar vi ei innstilling og samordnar med Ulstein kommune.

- Vedtak om inntak og utsending av tilbod, vert gjort elektronisk. Likeins svar på plasstilbod.

- Følg med i lokalpressa for annonse og kunngjeringar.

- Ta gjerne kontakt med oss dersom noko er uklart!


post@saetrabarnehage.no eller 90551532 - Christin Myrene - Dagleg leiar

-Suplerende inntak gjennom året - Søk elektronisk via Ulstein kommune si heimeside:

Søke om barnehageplass - Ulstein kommune

- Interninntak: Alle som har plass i Sætra bhg, beheld plassen så lenge dei har behov for eller ønskjer det. Kvart år vert det gjort interninntak på dei borna som allereide har plass. Etter søknad, vert søsken prioriterte FØR nye born, men ein må søkje på FELLESINNTAKET sine skjema for desse også.
Vedtektene våre sikrar imidlertid at desse får plass først!​

bottom of page