INNTAK

- Hovudinntak er kvar vår. søknadsfrist er 1. Mars, og skjer via Kommunen sin heimeside;

https://www.ulstein.kommune.no/fokusnyheit/barnehageopptak-2021-2022.99947.aspx

- Kvar enkelt barnehage får tilsendt alle søknadar der denne barnehagen er prioritert på 1. 2. eller 3.plass. Deretter lagar vi ei innstilling og samordnar med Ulstein kommune.

- Vedtak om opptak og utsending av tilbod vert gjort elekrtonisk, gjennom Ulstein Kommune.

- Følg med i lokalpressa for annonse og kunngjeringar.

- Ta gjerne kontakt med oss dersom noko er uklart!


post@saetrabarnehage.no el 90551532 - Christin Myrene - Dagleg leiar

-suplerende inntak gjennom året - Søk elektronisk via Ulstein kommune si heimeside:

https://www.ulstein.kommune.no/fokusnyheit/barnehageopptak-2021-2022.99947.aspx

- Interninntak: Alle som har plass i Sætra bhg, beheld plassen så lenge dei har behov for eller ønskjer det. Kvart år vert det internopptak på dei borna som allereide har plass. Søsken vert prioriterte FØR nye born, men ein må søkje på FELLESINNTAKET sine skjema for desse også.
Vedtektene våre sikrar imidlertid at desse får plass først!​