top of page
20180625_131558.jpg

Kvart einskild barn skal:

* Utvikle eit positivt sjølvbilde gjennom vekst og utvikling

* Barnet skal få eit nært forhold til naturen

* Barnet skal få TID til leik

insekt.png
Teppeleik.png
VISJONAR OG MÅLSETTING I
SAMBAND MED PLANANE

Visjonen vår er "Ett godt barndomsminne"

For å nå målet, må vi arbeide med

KVALITET I DET DAGLEGE ARBEIDET :

KVALITET FOR BARNET

• får velgje • optimal vekst og utvikling • bli behandla med respekt

• positiv sjølvkjensle • blir høyrt og sett • blir lytta til

• kjenner seg trygg • etablerar gode barndomsminne

• får TID til leik • stor variasjon i stimulering av sansar

• får omsorg og læring


KVALITET FOR FORELDRE

• Vert møtt med venlegheit, forståing, openheit og engasjement

• Får rettleiing etter behov • får innsyn i barnehagen sin kvardag

• Får ta del i eit reelt samarbeid • møter serviceinnstilte menneske

• Møter praktisk fleksibilitet og forhandlingskultur

• Får stadfesting på at barnet deira er viktig for oss

KVALITET FOR PERSONALET

• Møter venlegheit, openheit, forståing og engasjement

• Møter respekt frå foreldre og medarbeidarar, få konstruktive tilbakemelding

• Får utvikle seg fagleg og personleg

• Får bruke eigne ressursar

• Får ha freda samværsstunder med barna

 

KVALITET I ORGANISASJONEN/BEDRIFTA

• At det administrative og praktiske arbeidet vert rasjonalisert så vi får god tid til barna

• At leiinga er tydeleg

• Eit godt og positivt arbeidsmiljø

bottom of page